دسته: مطالب خواندنی درباره ایران و پرشیا

در اینجا به طوری که انگلیسی ها ایران رامعرفی کرده اند، یک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند …

نامه سفارت امریکا به شادروان استاد علی اکبر دهخدا و پاسخ آن بزرگوار ۱۹دیماه ۱۳۳۲، تهران آقای محترم- صدای آمریکا در نظر دارد برنامه ای از زندگانی دانشمندان و سخنوران ایرانی، در بخش فارسی... ادامه