بایگانی ماهیانه: آوریل 2013

Persian Simple News for Persian Students

Persian Simple News for Persian Students

Are you looking for a place to listen and read Persian news? Are you trying to improve your Persian language? Are you going to improve your reading and listening skills? Do you want to... ادامه 

راه اندازی بخش اخبار سایت

راه اندازی بخش اخبار سایت

بخش اخبار ساده سایت http://talkpersian.com یصورت آزمایشی راه اندازی شد. شما از لینک http://news.talkpersian.com به این بخش دسترسی خواهید داشت. ادامه 

Persian conversation?

Persian conversation?

Do you want to learn Persian language? Persian conversation? Persian idioms and proverbs? Do you want to talk Persian language? Do you want to know more about Iran, Persian language and culture? Do you... ادامه 

طبيعت گلستان در بهار- Nature of Golestan Province in Spring

طبيعت گلستان در بهار- Nature of Golestan Province in Spring

  لطفا روی تصویرها کلیک نمایید. Please click on the pictures. ادامه