راه اندازی بخش اخبار سایت

Akhbar

راه اندازی بخش اخبار سایت تاک پرشین

بخش اخبار ساده سایت http://talkpersian.com یصورت آزمایشی راه اندازی شد.
شما از لینک http://news.talkpersian.com به این بخش دسترسی خواهید داشت.

پیشنهادهای دیگر …