آیا می دانید؟

آیا می دانید تعداد قابل توجهی از فرزندان ایرانیان خارج از کشور زبان فارسی را بلد نیستند؟
آیا می دانید این افراد حتی قادر نیستند با مادربزرگ و پدربزرگشان تلفنی صحبت کنند؟
آیا می دانید چه تعداد نیروی انسانی متخصص، ماهر و باسواد ایرانی در دنیا داریم که نمی توانند فارسی صحبت کنند و ما از همفکری و کمک آن ها بی بهره هستیم؟

پیشنهادهای دیگر …